OWS NEOTECH

Ogólne warunki sprzedaży maszyn i urządzeń przez NEOTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku

OGÓLNE  WARUNKI  SPRZEDAŻY

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży maszyn i urządzeń (Ogólne Warunki Sprzedaży) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży maszyn i urządzeń, zawieranych przez firmę NEOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS: 0000040911, NIP: PL 9661365074, REGON: 050811142 jako Sprzedawcą.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie, jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Kupujący).

3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

4. Przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży w jakimkolwiek zamówieniu lub umowie uważa się za ich pełną akceptację dla wszystkich kolejnych zamówień i umów. W przypadku zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży, Kupującego i Sprzedawcę obowiązują każdorazowo Ogólne warunki sprzedaży maszyn i urządzeń obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.

5. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II. Zawarcie umowy

1. Żadne informacje zawarte w katalogach i folderach reklamowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje odnoszące się do wagi oraz wymiarów, jak również zdjęcia, opisy i rysunki, zawarte lub dołączane do materiałów handlowych składanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

2. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego działu. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

3. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie negocjacji handlowych ), do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

5. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

7. Jeżeli Kupujący złoży na piśmie oświadczenie, z którego wynika, że nie akceptuje Ogólnych Warunków Sprzedaży maszyn i urządzeń, umowa między Sprzedającym i Kupującym nie zostaje zawarta. Jeżeli Kupujący nie złoży takiego oświadczenia na piśmie najpóźniej w dniu złożenia zamówienia oznacza to, że wyraża zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży maszyn i urządzeń bez jakichkolwiek modyfikacji.

III. Prawo własności

1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanych maszyn i urządzeń przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.

2. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia maszyn i urządzeń od chwili ich wydania.

3. Do momentu zapłaty całości ceny, Kupujący:

a) nie będzie dokonywał żadnych obciążeń ani ustanawiał ograniczonych praw rzeczowych na maszynach i urządzeniach,

b) nie odda ich do użytkowania osobie trzeciej na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, ani na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu,

c) nie będzie przenosił posiadania maszyn i urządzeń,

d) nie będzie przechowywał, używał lub zezwalał na używanie maszyn i urządzeń w celu lub w miejscu , które mogłoby narazić je na zajęcie, uszkodzenie lub zniszczenie.

IV. Cena i warunki płatności

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje maszyny i urządzenia określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, za cenę określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jako cenę netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

2. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.

3. Oferty przekazywane telefonicznie, listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu pisemnego zamówienia Kupującego oraz wysłaniu przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia.

4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w potwierdzeniu realizacji zamówienia lub, gdy termin nie został tam wskazany, w terminie określonym w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem maszyn i urządzeń) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

6. W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.

7. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży maszyn i urządzeń.

8. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych.

V. Wysyłka i odbiór

1. Sprzedawca wyda Kupującemu maszyny lub urządzenia poprzez wydanie ich na warunkach EXW Białystok (Incoterms ®2010), stosowanych odpowiednio dla obrotu krajowego, z miejsca i w terminie określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Przy odbieraniu maszyn lub urządzeń Kupujący zobowiązany jest do ich zbadania. Odebranie przez Kupującego maszyn i urządzeń bez ich zbadania będzie uważane za potwierdzenie braku wad widocznych maszyn i urządzeń.

3. Kupujący zobowiązany jest w dniu odbioru maszyn lub urządzeń powiadomić Sprzedawcę o widocznych wadach fizycznych urządzenia, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

4. Sprzedawca, wydając Kupującemu maszyny lub urządzenia przekaże mu ponadto:

a) instrukcję obsługi,

b) kartę gwarancyjną.

VI. Gwarancja jakości maszyn i urządzeń

1. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia widocznych wad fizycznych maszyn i urządzeń, o ile te maszyny i urządzenia zostaną zbadane przy ich odbiorze, a wady te, niezależnie od obowiązku powiadomienia o wadach, o którym mowa w par. 4, pkt 3, zostaną zgłoszone przez Kupującego na piśmie w terminie 3 dni od wydania maszyn i urządzeń. Niezgłoszenie widocznych wad fizycznych maszyn i urządzeń w tym terminie powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji w zakresie tych wad.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad fizycznych maszyn lub urządzeń, jeżeli:

a) maszyny lub urządzenia zostaną zainstalowane i będą eksploatowane na terytorium Polski,

b) maszyny lub urządzenia będą używane zgodnie z zaleceniami Instrukcji obsługi,

c) ukryte wady fizyczne ujawnią się w okresie 12 miesięcy od daty wydania maszyn i urządzeń,

d) ukryte wady fizyczne zostaną zgłoszone przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia, przy czym niezgłoszenie ukrytej wady fizycznej w tym terminie powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji w zakresie tych wad,

3. Pisemne zgłoszenie wad fizycznych maszyn i urządzeń winno zawierać:

a) wskazanie typu i numeru seryjnego maszyny lub urządzenia,

b) opis wady,

c) podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Kupującego.

4. Sprzedawca uznając zgłoszenie wad fizycznych maszyn i urządzeń może, według własnego uznania:

a) usunąć stwierdzone wady, lub

b) dokonać wymiany maszyny i urządzenia.

5. Sprzedawca przystąpi do usunięcia wad fizycznych maszyn i urządzeń w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego.

6. W przypadku ustalenia przez Sprzedającego, że zgłoszenie wad fizycznych było bezzasadne, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami związanymi z realizacją zgłoszenia.

7. Gwarancją nie są objęte maszyny i urządzenia z uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sprzedawcy, a w szczególności:

a) maszyny i urządzenia z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku,

b) uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem maszyn lub urządzeń, niedbałością Kupującego, użytkowaniem maszyn i urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami prawa lub z nienależytą starannością,

c) maszyny i urządzenia uszkodzone na skutek pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków; korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, itp.,

d) maszyny i urządzenia, w których osoby inne niż serwis dokonały przeróbek, zmian lub napraw, naruszając konstrukcję produktu,

e) maszyny i urządzenia, których kartę gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano , zatarto lub zagubiono.

8. Gwarancja Sprzedawcy obejmuje elementy i podzespoły oraz usterki produktu wynikłe wyłącznie w trakcie jego poprawnej eksploatacji.

9. Gwarancji nie stosuje się do części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Wykaz takich części zawarty jest w Instrukcji użytkowania i obsługi.

10. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydane maszyny i urządzenia.

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność

1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydane maszyny lub urządzenia zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

2. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w terminowym wydaniu towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,05% ceny wydanej nieterminowo maszyny lub urządzenia za każdy tydzień zwłoki. Kara ta nie może jednak przekroczyć 5% ceny wydanych maszyn lub urządzeń.

3. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,05% ceny nie odebranej w terminie maszyny lub urządzenia za każdy tydzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie lub potwierdzeniu zamówienia daty wydania.

4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.

5. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

6. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie.

VIII. Właściwość sądu, prawo

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy dla siedziby Sprzedającego sąd powszechny w Białymstoku.

2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

IX. Inne postanowienia

1. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków Sprzedaży nie może być interpretowany na ich podstawie.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży maszyn i urządzeń wchodzą w życie z dniem 29.05.2014.

PR-PM-OZZ-Z03-w1