PL EN DE
Maszyny Urządzenia Elementy indukcyjne Przedstawicielstwo handlowe
 • Konstrukcje
 • Oprogramowanie
 • Automatyka
 • Wykonanie
 • Modernizacje
 • Wdrożenia
 • Produkcja
 • Projektowanie
 • Wdrażanie nowych technologii
NEOSID
 • Elementy indukcyjne
 • Ferryty
 • Transformatory

NEOTECH Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2540/20
pn. „Usługa wykonania dashboardu analitycznego dla wybranego aspektu w firmie NEOTECH Sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa”
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).
Wartość projektu: 55 350,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 33 750,00 PLN.


NEOTECH Białystok Polska (C)2021