Strona prawna

Siedziba:

NEOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Komunalna 5
15-197 Białystok
POLSKA

Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny – mgr Katarzyna Joanna Kasjaniuk

Prokurent – Dyrektor ds. Konstrukcji i Budowy Maszyn – mgr inż. Marek Adam Karabowicz

Prokurent – Kierownik Działu Technologii Cewek i Dławików – mgr inż. Jacek Mozyrski

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
KRS : 0000040911

Kapitał zakładowy: 2 000 804 PLN

NIP UE: PL9661365074

REGON: 050811142

BDO: 000023634

Zastrzeżenia prawne:

Materiały zamieszczone na niniejszych stronach internetowych – www.neotech.pl stanowią własność spółki Neotech Sp. z o.o., adres: ul. Komunalna 5, 15-197, Białystok, Polska.
Materiały prezentowane na stronie internetowej mają wyłącznie charakter promocyjny. Są one przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku. Jeżeli zostaną wydrukowane, skopiowane lub pobrane z Internetu, nie wolno ich przesyłać ani przekazywać osobom trzecim.
Wszelkie rozwiązania techniczne zawarte w prezentowanych materiałach są własnością Neotech Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawa autorskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 – tekst jednolity ze zm.). Wszelkie próby jakiegokolwiek wykorzystania rozwiązań technicznych będących własności Neotech Sp. z o.o. zostaną potraktowane jako naruszenie dóbr spółki.
Neotech Sp. z o.o. dąży do dostarczania właściwych danych i informacji o swoich stronach internetowych. Jednakże odpowiedzialność albo gwarancja za aktualność, dokładność i integralność danych została wyłączona. To samo tyczy się również wszystkich innych bezpośrednio albo pośrednio określonych stron internetowych, do których kierujemy poprzez hiperlinki. Neotech Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za zawartość stron internetowych, do których odchodzą połączenia.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej. Zamieszczenia informacji na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielania rady ani rekomendacji, a na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej nie należy się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. Wszystkie opinie, oceny i prognozy zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich sporządzenia a przyszłe wyniki mogą, ale nie muszą być z nimi zgodne.
Ponadto Neotech Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za bezpośrednie albo pośrednie uszkodzenia, obejmujące utratę zysku, w wyniku wykorzystania informacji albo danych zawartych na stronie internetowej www.neotech.pl.